තට්ටුව සහ බල්ක්හෙඩ් සඳහා ප්‍රේරණය සෘජු කිරීම

තට්ටුව සහ තොග හිස කෙළින් කිරීම සඳහා ප්‍රේරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රේරක උණුසුම සහිත අපගේ කාලය ඉතිරි කරන තට්ටුව සහ තොග හිස කෙළින් කිරීමේ විසඳුම් නැව් තැනීමේ කර්මාන්තයේ (තට්ටුව කෙළින් කිරීම), ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ (පාලම් කෙළින් කිරීම) සහ දුම්රිය/ ට්‍රක් රථ කර්මාන්තයේ (ලොකොමෝටිව් නිෂ්පාදනය සහ අලුත්වැඩියාව) දක්නට ලැබේ. රෝලිං තොග සහ බර භාණ්ඩ වාහන). induction straightening යනු කුමක්ද? ප්‍රේරණය සෘජු කිරීම සඳහා දඟරයක් භාවිතා කරයි… වැඩිදුර කියවන්න