ටියුබ් සහ පයිප්ප කර්මාන්තය සඳහා අධි සංඛ්‍යාත ප්‍රේරක මැහුම් වෙල්ඩින් විසඳුම.

=