රසායනික යාත්රා සඳහා ප්රේරක උණුසුම | කණ්ඩායම් ප්‍රතික්‍රියාකාරක යනු ඕනෑම තරල සැකසුම් සඳහා ඇති වඩාත්ම දියුණු නිරවද්‍ය තාපන ක්‍රමයයි.

=