ප්ලාස්ටික් සැකසුම් යන්ත්‍ර සඳහා ප්‍රේරක උණුසුම, එන්නත් අච්චු යන්ත්‍රය, පිඹින ලද චිත්‍රපට යන්ත්‍රය සහ නිස්සාරණ යන්ත්‍රය

=