අප අමතන්න

HLQ ඉන්ඩක්ෂන් ඇප්ෙපයිට් කම්පැණි ලිමිටඩ්

අංක 12, Jingtai වීදිය, Xianxi, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong පළාත, චීනය,523859

+ 86 131 5596 5571

කැලි 0086

  •  QINGDAO SHUIMU INDUCTION EQUIPMENT CO, LTD (මීටර් 30 බටහිර, කිංලි පාර, ජියාඕෂු, කිංඩාඕ, චීනය. 266300.)
  •  QUANZHOU SHUIMU INDUCTION EQUIPMENT CO, LTD (No.906, Zhaolian Industry Districe, Beifeng Town, Quanzhou City, Fujian පළාත, චීනය)