අප අමතන්න

HLQ ඉන්ඩක්ෂන් ඇප්ෙපයිට් කම්පැණි ලිමිටඩ්

අංක 16, ෂින්ලී පාර, 1st කාර්මික දිස්ත්රික්කය, ජියැන්බයි වීව්, වූෂා ප්රදේශය, චැන්ග් ටවුන්, ඩොන්ගුවාන් සිටි, ගුආන් ඩොං පළාත, චීනය, 523859

+ 86 131 5596 5571

+ 86 131 5596 5571

+ 86 131 5596 5571

කැලි 0086

  •  QINGDAO SHUIMU INDUCTION EQUIPMENT CO, LTD (මීටර් 30 බටහිර, කිංලි පාර, ජියාඕෂු, කිංඩාඕ, චීනය. 266300.)
  •  QUANZHOU SHUIMU INDUCTION EQUIPMENT CO, LTD (No.906, Zhaolian Industry Districe, Beifeng Town, Quanzhou City, Fujian පළාත, චීනය)