අප අමතන්න

HLQ ඉන්ඩක්ෂන් ඇප්ෙපයිට් කම්පැණි ලිමිටඩ්

අංක 16, ෂින්ලී පාර, 1st කාර්මික දිස්ත්රික්කය, ජියැන්බයි වීව්, වූෂා ප්රදේශය, චැන්ග් ටවුන්, ඩොන්ගුවාන් සිටි, ගුආන් ඩොං පළාත, චීනය, 523859

+ 86 131 5596 5571

+ 86 131 5596 5571

+ 86 131 5596 5571

  •  QINGDAO SHUIMU INDUCTION EQUIPMENT CO.,LTD (30m west, Qingli Rd, Jiaozhou, Qingdao, China. 266300. )
  •  QUANZHOU SHUIMU INDUCTION EQUIPMENT CO, LTD (No.906, Zhaolian Industry Districe, Beifeng Town, Quanzhou City, Fujian පළාත, චීනය)