තට්ටුව සහ බල්ක්හෙඩ් සඳහා ප්‍රේරණය සෘජු කිරීම

තට්ටුව සහ තොග හිස කෙළින් කිරීම සඳහා ප්‍රේරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රේරක උණුසුම සහිත අපගේ කාලය ඉතිරි කරන තට්ටුව සහ තොග හිස කෙළින් කිරීමේ විසඳුම් නැව් තැනීමේ කර්මාන්තයේ (තට්ටුව කෙළින් කිරීම), ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ (පාලම් කෙළින් කිරීම) සහ දුම්රිය/ ට්‍රක් රථ කර්මාන්තයේ (ලොකොමෝටිව් නිෂ්පාදනය සහ අලුත්වැඩියාව) දක්නට ලැබේ. රෝලිං තොග සහ බර භාණ්ඩ වාහන). induction straightening යනු කුමක්ද? ප්‍රේරණය සෘජු කිරීම සඳහා දඟරයක් භාවිතා කරයි… වැඩිදුර කියවන්න

ප්‍රේරණය කෙළින් කිරීමේ තට්ටුව සහ තොග හෙඩ් තාපන විසඳුම්

ප්‍රේරක කෙළින් කිරීමේ තට්ටුව සහ තොග හෙඩ් තාපන විසඳුම් විකල්ප ක්‍රම සමඟ සසඳන විට ප්‍රේරණ කෙළින් කිරීමේ තට්ටුව සහ තොග හෙඩ් තාපන විසඳුම් සියයට 80 කින් පමණ වේ. ලෝහමය ගුණාංග ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ප්‍රේරණය කෙළින් කිරීම වඩා හොඳය. එය ලබා ගත හැකි ආරක්ෂිතම, සෞඛ්‍ය සම්පන්න, පරිසර හිතකාමී සෘජු ක්‍රමයකි. මෙම යෙදුම සඳහා භාවිතා කරන සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමය වන්නේ ගිනි දැල්වීමයි. … වැඩිදුර කියවන්න