ප්‍රේරක බිල්ට් හීටර් වීඩියෝව

ප්‍රේරක බිල්ට් හීටර් වීඩියෝව

කුඩා අධි සංඛ්‍යාත ප්‍රේරණය දියවන උදුන

කුඩා අධි සංඛ්‍යාත ප්‍රේරණය දියවන උදුන

ඉන්ඩක්ෂන් Melting වීඩියෝ

තඹ තඹ, පිත්තල, තඹ කම්බි, යකඩ වාෙන් ආදිය සඳහා තාප විකිරණය.ස්වයංක්රියව ප්රේක්ෂක වීඩියෝව

ස්වයංක්රීය ඉන්ඩෙක්ෂන් කේවල් කිරීම සම්පූර්ණ ස්වයංක්රිය පෝෂක පද්ධතිය සහිත ස්වයංක්රියව කේක් උදුනේ වීඩියෝ