ප්‍රේරණය ening න කිරීම වානේ අතින් මුද්‍රා තැබීම

ප්‍රේරණය ening න කිරීම වානේ අතින් ගෙන යා හැකි මුද්දර දැඩි කළ යුතු ප්‍රදේශය 3/4 ”(මි.මී. 19) ඉහළට. ද්‍රව්‍ය: වානේ මුද්දර 1/4 ”(මි.මී. 6.3), 3/8” (මි.මී. 9.5), 1/2 ”(මි.මී. 12.7) සහ 5/8” (මි.මී. 15.8) වර්ග උෂ්ණත්වය: 1550 ºF (843) C) සංඛ්‍යාත 99 kHz උපකරණ • DW-HF-45kW ප්‍රේරක තාපන පද්ධතිය, සන්නද්ධ… වැඩිදුර කියවන්න

=