ප්‍රේරක ening ණ කිරිමේ වානේ ඉස්කුරුප්පු නූල්

ප්‍රේරණය ening න කිරීම වානේ ඉස්කුරුප්පු නූල් පරමාර්ථය නූල් තද කිරීම සඳහා වානේ සෙවිලි ඉස්කුරුප්පු 1650 ºF දක්වා ද්‍රව්‍ය: 1.25 ”(මි.මී. 31.75) ට වඩා අඩු විෂ්කම්භයකින් යුත් වානේ සෙවිලි ඉස්කුරුප්පු, 5” (මි.මී. 127) දිග උෂ්ණත්වය: 1650 ºF (899) C) සංඛ්‍යාතය : 291 kHz උපකරණ • DW-UHF-6kW-I අතින් ගෙන යා හැකි ප්‍රේරක තාපන පද්ධතිය, දුරස්ථ වැඩ ශීර්ෂයකින් සමන්විත… වැඩිදුර කියවන්න

ප්‍රේරණය ening න කිරීම වානේ අතින් මුද්‍රා තැබීම

ප්‍රේරණය ening න කිරීම වානේ අතින් ගෙන යා හැකි මුද්දර දැඩි කළ යුතු ප්‍රදේශය 3/4 ”(මි.මී. 19) ඉහළට. ද්‍රව්‍ය: වානේ මුද්දර 1/4 ”(මි.මී. 6.3), 3/8” (මි.මී. 9.5), 1/2 ”(මි.මී. 12.7) සහ 5/8” (මි.මී. 15.8) වර්ග උෂ්ණත්වය: 1550 ºF (843) C) සංඛ්‍යාත 99 kHz උපකරණ • DW-HF-45kW ප්‍රේරක තාපන පද්ධතිය, සන්නද්ධ… වැඩිදුර කියවන්න