ආහාරවල ප්‍රේරක උණුසුම යෙදීම

ආහාර සැකසීමේදී ප්‍රේරක උණුසුම යෙදීම ප්‍රේරක උණුසුම යනු ඉහළ ආරක්ෂාව, පරිමාණය සහ ඉහළ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව වැනි වාසි කිහිපයක් ඇති විද්‍යුත් චුම්භක තාපන තාක්ෂණයකි. ලෝහ සැකසුම්, වෛද්ය යෙදුම් සහ ආහාර පිසීමේදී එය දිගු කාලයක් තිස්සේ භාවිතා කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, ආහාර සැකසුම් කර්මාන්තයේ මෙම තාක්ෂණයේ යෙදීම තවමත් ... වැඩිදුර කියවන්න

=