වානේ පයිප්ප වෑල්ඩින් කිරීමට පෙර induction preheating

වානේ පයිප්ප වෑල්ඩින් කිරීමට පෙර ප්‍රේරණය පෙර රත් කිරීම මෙම ප්‍රේරක තාපන යෙදුම 30kW වායු සිසිලන ප්‍රේරක බල සැපයුම සහ වායු සිසිලන දඟර සමඟ වෑල්ඩින් කිරීමට පෙර වානේ පයිප්ප පෙර රත් කිරීම පෙන්වයි. වෑල්ඩින් කළ යුතු පයිප්ප කොටස ප්‍රේරක ලෙස පෙර රත් කිරීම වේගවත් වෑල්ඩින් කාලය සහ වෙල්ඩින් සන්ධියේ වඩා හොඳ ගුණාත්මකභාවය සහතික කරයි. කර්මාන්තය: නිෂ්පාදන උපකරණ: HLQ 30kw වායු සිසිලනය ... වැඩිදුර කියවන්න