ඇලුමිනියම් බිල්ට් වල ප්‍රේරක උණුසුම

සුපිරි සන්නායක දඟර භාවිතා කරමින් ඇලුමිනියම් බිල්පත් ප්‍රේරණය රත් කිරීම

ඇලුමිනියම් induction උණුසුම aසහ තඹ බිල්පත් Induction උණුසුම උණුසුම් කිරීම සඳහා බහුලව භාවිතා වේ
එය පිරිසිදු, වේගවත් සහ බොහෝ අවස්ථාවලදී ඉතා බලශක්ති කාර්යක්ෂම ක්රමයක් වන නිසා ලෝහ වලින්. කාලය වෙනස් වන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ජනනය කිරීම සඳහා දඟරයක තඹ දඟර හරහා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ගමන් කරයි. ක්ෂේත්‍රය ධාරා ප්‍රේරණය කරන අතර එමඟින් වැඩ කොටසෙහි රත් කළ යුතු ප්‍රතිරෝධක පාඩු, (රූපය 1 බලන්න)

ඇලුමිනියම් බිල්ට් වල ප්‍රේරක උණුසුම

 

=