ඇලුමිනියම් බිල්ට් වල ප්‍රේරක උණුසුම

සුපිරි සන්නායක දඟර භාවිතා කරමින් ඇලුමිනියම් බිල්ට් ප්‍රේරණය රත් කිරීම ඇලුමිනියම් සහ තඹ බිල්පත් ප්‍රේරක තාපනය ලෝහ රත් කිරීම සඳහා ප්‍රේරක උණුසුම බහුලව භාවිතා වන්නේ එය පිරිසිදු, වේගවත් සහ බොහෝ අවස්ථාවලදී ඉතා බලශක්ති කාර්යක්ෂම ක්‍රමයක් වන බැවිනි. කාලය වෙනස් වන චුම්බකයක් ජනනය කිරීම සඳහා දඟරයක තඹ දඟර හරහා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ගමන් කරයි. වැඩිදුර කියවන්න

=