කැපුම් වානේ මෙවලම මත ප්‍රේරක බ්‍රේසිං කාබයිඩ් ඉඟි

ප්‍රේරක බ්‍රේසිං කාබයිඩ් ටිප් කැපීම වානේ මෙවලම් යෙදුම් පරමාර්ථය: සීබීඑන් සහ පීසීඩී කැපුම් මෙවලම් ප්‍රමුඛ පෙළේ නිෂ්පාදකයෙකුට අවශ්‍ය වන්නේ තාප අලාභය අඩු කිරීම සහ කාබයිඩ් ටිප් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ඉතා කුඩා ප්‍රදේශයකට තාපය යොමු කිරීමෙන් ඔවුන්ගේ tivity ලදායිතාව ඉහළ නැංවීමට ය. ප්‍රේරක තිරිංග ක්‍රියාවලිය: පාරිභෝගිකයා ත්රිකෝණාකාර වානේ සිරුරක් ලබා දුන් අතර, සෑම පැත්තකටම mm 16.5 mm (අඟල් 0.65). ප්‍රේරක තිරිංග කාබයිඩ් ඉඟි 3 ක් මත සිදු කළ යුතුය. වැඩිදුර කියවන්න