ප්‍රේරක තාපන ක්‍රමය සමඟ ප්‍රේරණය වියළන ධාන්ය

ප්‍රේරක තාපන ක්‍රමයෙන් ධාන්‍ය වියළීමේ ධාන්‍යයේ බලශක්ති ඉතිරිකිරීම් වාර්ෂිකව කසකස්තානය පිරිසිදු බරින් ධාන්‍ය ටොන් මිලියන 17-19 ක් පමණ නිෂ්පාදනය කරයි, ධාන්‍ය ටොන් මිලියන 5 ක් පමණ අපනයනය කරයි, සහ ගෘහස්ථ පරිභෝජනයේ සාමාන්‍ය පරිමාව ටොන් මිලියන 9-11 දක්වා ළඟා වේ. ධාන්‍ය කර්මාන්තය තවදුරටත් සංවර්ධනය කිරීම සහ ධාන්‍ය අපනයනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම අවශ්‍ය වේ… වැඩිදුර කියවන්න