අතිධ්වනික වෙල්ඩින් උපකරණ | රෙදි සඳහා අතිධ්වනික ප්ලාස්ටික් වෑල්ඩරය

අතිධ්වනික වෙල්ඩින් උපකරණ | අතිධ්වනික වෙල්ඩර් | අල්ට්රා සෝනික් ප්ලාස්ටික් වෑල්ඩරය ස්වයංක්රීය සංඛ්යාත හඹා යාම අල්ට්රාසොනික් වෑල්ඩින් යනු කාර්මික තාක්ෂණයකි, එමඟින් අධි-සංඛ්යාත අතිධ්වනික ධ්වනි කම්පන දේශීයව පීඩන යටතේ එකට තබා ඇති වැඩ කොටස් සඳහා දේශීයව යොදනු ලැබේ. Auto සම්පුර්ණ ස්වයංක්‍රීය සංඛ්‍යාත හඹා යාම, විවිධ ප්‍රමාණයේ වෙල්ඩින් ඩයි සහ විවිධ මෝස්තර සඳහා සුදුසු වේ… වැඩිදුර කියවන්න