ප්‍රේරක උණුසුම සමඟ ඇලුමිනියම් ටියුබ් තිරිංග කිරීම

අධි සංඛ්‍යාත ප්‍රේරක උණුසුම සහිත ප්‍රේරක බ්‍රේසිං ඇලුමිනියම් ටියුබ් නව යෙදවුම් තාපනය කිරීමේ ක්ෂේත්‍රයන්ට අනුරූප ව්‍යුහයන් සහ ද්‍රව්‍යමය ගුණාංග සැලකිල්ලට ගනිමින් උනුසුම් කරන ලද සංරචක තුළ උෂ්ණත්ව ව්‍යාප්තිය විශ්ලේෂණය කිරීම අවශ්‍ය වේ. එවැනි විශ්ලේෂණයන් සිදුකිරීමට සහ ප්‍රේරක තාපන ක්‍රියාවලීන් ප්‍රශස්තිකරණය කිරීමට ප්‍රබල මූලද්‍රව්‍ය ක්‍රමය (FEM)… වැඩිදුර කියවන්න