වානේ තහඩුවට ප්‍රේරක සොල්ඩරින් පිත්තල

වානේ තහඩු තාක්‍ෂණයට ඉහළ සංඛ්‍යාත ප්‍රේරණය සොල්ඩරින් පිත්තල

අරමුණ
ඉහළ සංඛ්‍යාතය ප්‍රේරණය පිත්තල වානේ වලට තහඩුව

උපකරණ
DW-UHF-6KW-I අතින් ගෙන යා හැකි ප්‍රේරක තිරිංග හීටරය

ද්රව්ය
හැරිස් ස්ටේ-බ්‍රයිට් # 8 රිදී ෙබයාරිං සොල්ඩර් භාවිතා කරමින් පිත්තල කොටස් ප්‍රේරක පෑස්සීම සඳහා වානේ තහඩුව සහ
හැරිස් බ්‍රිජිට් ඊයම් නිදහස් පෑස්සුම් ප්‍රවාහය.

ප්රධාන පරාමිතීන්
බලය: 2kW
උෂ්ණත්වය: 535 ° F සිට 585 ° F (279 ° C සිට 307 ° C)
වේලාව: තත්පර 21 යි