ප්‍රේරක තාපන මූලධර්ම PDF

ප්‍රේරක උණුසුම මූලධර්ම භෞතික මූලධර්ම

ප්‍රේරක උණුසුමෙහි ලක්ෂණ
P වැඩ කොටසෙහි ඉහළ උෂ්ණත්වය (බොහෝ විට
නඩු).
Heating කෙටි තාපන කාලයක් සඳහා ඉහළ බල dens නත්වය
(බොහෝ යෙදුම්වල).
Frequency ඉහළ සංඛ්‍යාතය (බොහෝ යෙදුම්වල).
Sp තාප ප්‍රභවයන් වැඩ කොටස තුළ ඇත.

ප්‍රේරක තාපන මූලධර්ම

ප්‍රේරණය-උණුසුම-මූලධර්ම. Pdf