ප්‍රේරක තාපන දඟර නිර්මාණය සහ මූලික PDF

ප්‍රේරක තාපන දඟර නිර්මාණය සහ මූලික PDF

එක් අතකින්, සඳහා දඟර නිර්මාණය ඉන්ජෙක්ටර් උෂ්ණත්වය සොලෙනොයිඩ් දඟර වැනි සරල ප්‍රේරක ජ්‍යාමිතීන් කිහිපයකින් වර්ධනය වන ආනුභවික දත්ත විශාල ගබඩාවක් මත ගොඩනගා ඇත. මේ නිසා, දඟර නිර්මාණය සාමාන්‍යයෙන් අත්දැකීම් මත පදනම් වේ. මෙම ලිපි මාලාව ප්‍රේරක සැලසුම් කිරීමේදී මූලික විද්‍යුත් සලකා බැලීම් සමාලෝචනය කරන අතර භාවිතයේ ඇති වඩාත් සුලභ දඟර කිහිපයක් විස්තර කරයි ……

 

Induction_heating_Coils_Design_and_Basic.pdf

 

=