ඉන්ඩක්ෂන් තාපාංකය ෙනොබඳින වාෙන්

විස්තර

MF Induction Melting Furning සමඟ උෂ්ණත්වකරණය තාපජ නොබැඳී වාෙන්-යකඩ වාෙන්

induction melting මල නොබැදෙන වානේ

 

 

 

 

 

 

 

ඉන්ජෙක්ෂන් දියර වානේ කම්බි

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilting උපාංගය සහිත induction melting furnace

නිෂ්පාදන විමසුම