ඉන්ඩක්ෂන් බුරුල් තඹ බිල්පත්

විස්තර

RF හයිඩ්රොමීටඩ් ඉන්ඩක්ෂන් හීටරයක් ​​සහිත පොලොවක් සහිත මැලියම් තඹ බුලට්-හිරු දැමීමේ පිත්තල බංකු 

ඉන්ඩක්ෂන්-තටාකිනි-තඹ-බිල්ට්

 

 

 

 

 

 

 

 

induction brazing තඹ බිල්ට්

 

 

 

 

 

 

 

ඉන්ඩක්ෂන් පිත්තල හුදකලා තඹ බිල්ට්

නිෂ්පාදන විමසුම