ඉන්ඩක්ෂන් ඇනලින් ස්ටීල් ටියුබ් සහ ටියුබ්

විස්තර

මධ්‍යම සංඛ්‍යාත උනුසුම් උපකරණ සහිත වානේ පයිප්ප හා නළය ප්‍රේරණය කිරීම

ප්‍රේරක ඇනලිං වානේ නල

නිෂ්පාදන විමසුම