උපකරණයක් සවි කරන්න

විස්තර

අධි සංඛ්යාත උණුසුම් උපකරණ සහිත ඉන්ඩක්ෂන් ෂීසර් සවි කිරීම ස්ටෝටර් සහ රොටර්

අධි සංඛ්යාත හැකිලුම් ස්ට්රෝටේන් ස්ටටරර් සහ රිටෝටර්

 

 

 

 

 

 

හැකර් ස්ට්රෝටර් සහ රොටර් සඳහා හැකිලීම

 

 

 

 

 

 

 

 

ස්ට්රෝටර් සහ රොටර් සඳහා හැකිලීම

 

 

 

 

 

 

 

 

රොමර්

 

 

 

 

 

නිෂ්පාදන විමසුම