පෝඩ්ස්, බිම්, බාර්

විස්තර

ආර්එෆ් ප්‍රේරණ තාපන උපකරණ සමඟ ද ds ු සහ බිල්ට් වල ප්‍රේරණ උණුසුම

induction-coil-for-warm-end-bars-and-rods

 

 

 

 

 

 

වාෂ්ප තාපක අවසානය

 

 

 

 

උෂ්ණත්වයේ අවසානය-බාර්-සහ පොට්ටු

 

 

 

 

 

 

 

=