ඉන්ඩක්ෂන් උණුසුම් ඇලුමිනියම් වාහන රෝද හබ්

විස්තර

මධ්යකාලීන උෂ්ණත්ව උපකරණ සහිත වායු උණුසුම් තාපන ඇලුමිනියම් වාහන රෝද හබ්

ඉන්ඩක්ෂන්-උණුසුම-ඇලුමිනියම්-වාහන-රෝද-හබ්

=