තඹ සංස්කරණය තාපය

විස්තර

RF, MF Induction උණු කිරීමේ උදුන සමඟ ප්‍රේරණය උණු කිරීම තඹ සහ මිශ්‍ර ලෝහ

ඉන්ඩෙක්ෂන් තාපනය තඹ

 

 

 

 

 

 

ඉන්ඩෙක්ෂන් තාපනය තඹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉන්ඩෙක්ට් තඹ ද්රවාංකය

 

 

 

 

 

 

 

ඉන්ඩෙක්ෂන් උණුසුම් තඹ ක්රියාවලිය
ඉන්ඩෙක්ෂන් තාපනය තඹ

නිෂ්පාදන විමසුම