උපයෝගී කරවන උණුසුම්කරණ යෙදුම්

විස්තර

උපයෝගී කරවන උණුසුම්කරණ යෙදුම්

ඉන්ඩක්ෂන් හීටර උපයෝගිතා ආලේපන ඉලක්කය වන්නේ තාපන වැඩි දියුණු කිරීම් අවශ්ය වන සෑම යෙදුමකටම උෂ්ණත්වයේ ඇතිවන වාසි වැඩි කිරීමයි.

නිෂ්පාදන විමසුම