මිනි ඩක්ටර් ප්‍රේරක හීටරය, ප්‍රේරකය, මිනි ප්‍රේරණය ඔටෝමෝටිව් හීටරය-මිනි ප්‍රේරණය ස්වයංක්‍රීය අළුත්වැඩියා හීටරය-මිනි ප්‍රේරණ බෝල්ට් හීටරය-මිනි ප්‍රේරණ පයින් හීටරය