ප්‍රේරණය තඹ වයරය තඹ සිලින්ඩරයට තද කිරීම

අරමුණ

ප්‍රේරණය තඹ වයරය අතින් ගෙන යා හැකි ප්‍රේරක තිරිංග තාපකය සමඟ කොපර් සිලින්ඩරයට

උපකරණ
20kw අතින් ගෙන යා හැකි ප්‍රේරක තිරිංග තාපකය

ද්රව්ය
තඹ වයරය සිට තඹ සිලින්ඩරය දක්වා

බලය: 12 kW
උෂ්ණත්වය: 1600 ° F (871 ° C)
කාලය: තත්පර 5 යි

ප්රතිඵල සහ නිගමනයන්:

  • ඉන්ඩක්ෂන් ෙබෝසින් තත්පර 5 කින් සාර්ථකව
  • කාලය හා උෂ්ණත්වය නිවැරදිව පාලනය කිරීම
  • වේගවත් තාප චක්‍ර සමඟ ඉල්ලුම මත බලය
  • අධික උනුසුම් වීම හේතුවෙන් අඩුපාඩු අඩු කිරීම