ප්‍රේරක තාපකයක් සහිත කෙටි පරිපථ වළලු brazing

විදුලි මෝටරවල කෙටි පරිපථ වළලු ප්‍රේරණය කිරීම කෙටි-පරිපථ වළල්ල විදුලි මෝටරවල, විශේෂයෙන් “ලේනුන් කූඩුව” ලෙස හඳුන්වන මෝටරවල, රොටරය සහ මුළු මෝටරයම හැඳින්වීමට භාවිතා කරන මෝටර්රථවල රොටර්වලට බ්‍රේස් කර ඇත. අවසාන මෝටරයේ තාක්ෂණික අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා වළල්ලේ උෂ්ණත්වය සමජාතීය භාවය අතිශයින් වැදගත් වේ. වැඩිදුර කියවන්න

=