නල මාර්ග සහ වානේ තහඩු සඳහා ප්‍රේරක උණුසුම සමඟ තීන්ත ඉවත් කිරීම

ප්‍රේරක RPR පද්ධතිය, නල මාර්ග සහ වානේ තහඩු HLQ සඳහා ප්‍රේරක උණුසුම සහිත ඉවත් කිරීමේ තීන්ත ඉවත් කිරීමේ හීටරය මධ්‍යම සංඛ්‍යාත ප්‍රේරක තාපන උත්පාදක යන්ත්‍රය, දිගු දුර කේබල් සහ අතින් ගෙන යා හැකි තාපන හිසකින් සමන්විත වේ. බල පරාසය 30 සිට 60KW දක්වා වන අතර, නිමැවුම් සංඛ්‍යාතය වටා 20KHz, කේබල් දිග මීටර් 20ක් හෝ 40ක් දිග විය හැක. … වැඩිදුර කියවන්න