ආතතිය දුරු කිරීම සඳහා වෑල්ඩින් කිරීමට පෙර Induction Preheating

වෑල්ඩින් නල මාර්ග තාපකය පෙර induction preheating

Induction Preheating Before Welding For Stress Reliving Heater වෑල්ඩින් කිරීමට පෙර Induction Preheating භාවිතා කරන්නේ ඇයි ? Induction preheating වෑල්ඩින් කිරීමෙන් පසු සිසිලන වේගය මන්දගාමී විය හැක. වෑල්ඩින් ලෝහයේ විසරණය වූ හයිඩ්‍රජන් වලින් ගැලවී හයිඩ්‍රජන් ප්‍රේරිත ඉරිතැලීම් වළක්වා ගැනීම ප්‍රයෝජනවත් වේ. ඒ අතරම, එය වෙල්ඩින් මුද්‍රාව සහ තාප බලපෑමට ලක් වූ කලාප දැඩි කිරීමේ මට්ටම ද අඩු කරයි, ... වැඩිදුර කියවන්න