විද්යුත් චුම්භක ප්රේරණය තාපනය කිරීමේ මූලධර්මය

විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරණය තාපනය කිරීමේ මූලධර්මය 1831 දී මයිකල් ෆැරඩේ විසින් විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරණ උණුසුම සොයා ගන්නා ලදී. ප්‍රේරක උණුසුමෙහි මූලික මූලධර්මය ෆැරඩේගේ සොයාගැනීමේ ව්‍යවහාරික ආකාරයකි. කාරණය නම්, පරිපථයක් හරහා ගලා යන AC ධාරාව එය අසල ඇති ද්විතියික පරිපථයක චුම්බක චලනය කෙරෙහි බලපායි. ප්‍රාථමික පරිපථය තුල ධාරාවේ උච්චාවචනය... වැඩිදුර කියවන්න