විද්යුත් චුම්භක ප්රේරණය වාෂ්ප උත්පාදක යන්ත්රය

විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරක වාෂ්ප උත්පාදක යන්ත්‍රය|විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරණය වාෂ්ප බොයිලේරු|ප්‍රේරණය තාපන වාෂ්ප බොයිලේරු මෙම නව නිපැයුම ප්‍රේරණය වාෂ්පීකරණය කරන ජල බොයිලේරුවකට සම්බන්ධ වේ | induction steram බොයිලේරු|අඩු සංඛ්‍යාත ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා විද්‍යුත් බල ප්‍රභවයක් සමඟ ක්‍රියා කරන විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරක වාෂ්ප උත්පාදක යන්ත්‍රය. වඩාත් නිශ්චිතවම, මෙම නව නිපැයුම සංයුක්ත හා ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත් විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරක වාෂ්ප බොයිලේරු වලට සම්බන්ධ වේ. වැඩිදුර කියවන්න