ඉහළ සංඛ්‍යාත තිරිංග මල නොබැඳෙන වානේ සවිකෘත

ඉහළ සංඛ්‍යාත තිරිංග මල නොබැඳෙන වානේ සවිකෘත පරමාර්ථය ඉහළ සංඛ්‍යාත තිරිංග (එස්එස්) සො oses නළ සඳහා මල නොබැඳෙන වානේ සවිකෘත. සො oses නළ ID ID 1.575in (40mm) සහ ID 2.99in (76 mm) ප්‍රමාණවලින් යුක්ත වේ. පාරිභෝගිකයා මීට පෙර කිසි විටෙකත් ප්‍රේරක උණුසුම භාවිතා කර නොමැති අතර ප්‍රේරණ ක්‍රියාවලියට හුරු නැත. මෙම පරීක්ෂණයේ පරමාර්ථය වන්නේ… වැඩිදුර කියවන්න