ප්‍රේරණය උණුසුම් සැකසීම සහ ව්‍යාජ ක්‍රියාවලිය

ප්‍රේරණය උණුසුම් සැකසීම හා ව්‍යාජ ක්‍රියාවලිය ප්‍රේරණය උණුසුම් සැකසීම යනු බෝල්ට්, ඉස්කුරුප්පු සහ රිවට් වැනි කාර්මික ගාංචු නිෂ්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියකි. සාමාන්‍යයෙන් පත්රයක්, බාර්එකක්, නලයක් හෝ වයරයක් වන ලෝහය මෘදු කිරීම සඳහා තාපය භාවිතා කරන අතර පසුව ඕනෑම දෙයක් සිදු කිරීමෙන් ලෝහයේ හැඩය වෙනස් කිරීමට පීඩනය යොදා ගනී. වැඩිදුර කියවන්න

=