ආර්පීආර් ප්‍රේරණය ඉවත් කිරීම-ප්‍රේරණය මලකඩ සහ තීන්ත ආලේපන ඉවත් කිරීම

ආර්පීආර් ප්‍රේරණය ඉවත් කිරීම-ප්‍රේරණය මලකඩ සහ තීන්ත ආලේපනය ඉවත් කිරීම ප්‍රේරණය ඉවත් කිරීම ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද? මෙම ක්ෂේත්‍රය වානේ වැනි සන්නායක ද්‍රව්‍ය සමඟ ස්පර්ශ වන විට තාපය බවට පරිවර්තනය වන ධාරාවන් ඇති කරයි. තාපය ජනනය වේ… වැඩිදුර කියවන්න