ප්‍රේරක උණුසුම වෛද්‍ය සහ දන්ත යෙදුම්

ප්‍රේරක උණුසුම වෛද්‍ය සහ දන්ත යෙදුම් - වෛද්‍ය සහ දන්ත කර්මාන්ත සඳහා ප්‍රේරක තාපන පද්ධති වෛද්‍ය හා දන්ත කර්මාන්ත තුළ ප්‍රේරක උණුසුම බහුලව භාවිතා වේ. වෛද්‍ය උපකරණ නිෂ්පාදකයින් ප්‍රේරක තාපන තාක්‍ෂණයෙන් ප්‍රතිලාභ ලබයි. එය පිරිසිදු, සංක්ෂිප්ත, පුනරාවර්තන හැකියාව සපයන අතර විවෘත ගිනිදැල් හෝ විෂ සහිත විමෝචන හේතුවෙන් පරිසර ආරක්ෂිත වේ. එය කුඩා… වැඩිදුර කියවන්න