ඉහළ සංඛ්‍යාත ප්‍රේරණය තඹ වයර් තිරිංග

ඉහළ සංඛ්‍යාත ප්‍රේරණය තඹ රැහැන් පරමාර්ථය අධි සංඛ්‍යාත ප්‍රේරණය විවෘත සී-දඟරයක් සහිත ප්‍රේරණය භාවිතා කරමින් වර්ග මීටර් 5.3 (මිනුම් 10) සහ වර්ග මීටර් 0.5 (මිනුම් 20) තඹ වයරයක් තිරිංග කරන්න. උපකරණ DW-UHF-6KW-III අතින් ගෙන යා හැකි ප්‍රේරක තිරිංග හීටරය විවෘත සී-දඟර නම්යශීලී නායක ද්‍රව්‍ය • මිනුම් 10 (වර්ග මීටර් 5.3) තඹ වයර් g 20 මිනුම් කම්බි… වැඩිදුර කියවන්න