ප්‍රේරක තාපන ෙබයාරිං යන්ත්‍රය PDF

යන්ත්‍රවල හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම ඉහළ භ්‍රමණය වන වේගයකින් ක්‍රියා කළ හැකි ෙබයාරිං නිෂ්පාදනය මත රඳා පවතී. යාන්ත්‍රික කර්මාන්තයේ භාවිතා වන නවීන වර්ගයේ ෙබයාරිං යනු ප්‍රේරක උනුසුම් ෙබයාරිං ය. මෙම දරන්නාට වාසි කිහිපයක් ඇත. ප්‍රේරක තාපන ෙබයාරිං සඳහා ලිහිසි ද්‍රව්‍යයක් අවශ්‍ය නොවේ. යාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා නොමැත… වැඩිදුර කියවන්න

=