ප්‍රේරක තාපන පද්ධති තාක්ෂණය PDF

ප්‍රේරණ තාපන තාක්ෂණ සමාලෝචනය 1. හැඳින්වීම 1831 දී මයිකල් ෆැරඩේ විසින් ප්‍රථම වරට සොයා ගන්නා ලද විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරණය භාවිතයෙන් සියලුම අයිඑච් (ප්‍රේරක උණුසුම) ව්‍යවහාරික පද්ධති සංවර්ධනය කර ඇත. විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරණ උණුසුම යනු සංවෘත පරිපථයක විද්‍යුත් ධාරාව ජනනය කරන සංසිද්ධියයි. අසල ඇති වෙනත් පරිපථයක ධාරාවේ උච්චාවචනය… වැඩිදුර කියවන්න