ප්‍රේරක උණුසුම මූලික

ප්‍රේරක තාපන මූලික කරුණු

ප්‍රේරක උණුසුම යනු විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරණය මගින් විද්‍යුත් සන්නායක වස්තුවක් (සාමාන්‍යයෙන් ලෝහයක්) රත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි.

=