අධි සංඛ්‍යාත ප්‍රේරණය ening ණ කිරිමේ කැම්ෂාෆ්ට් ක්‍රියාවලිය

අධි සංඛ්‍යාත ප්‍රේරක hard ණ කිරිමේ කැම්ෂාෆ්ට් ක්‍රියාවලිය කැම්ෂාෆ්ට් ening න කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු ක්‍රමය ප්‍රේරක උණුසුමයි. මෙම යෙදුමේ පරමාර්ථය වන්නේ තත්පර කිහිපයකින් විවිධ වානේ සාම්පල දැඩි කිරීමයි. ප්‍රේරණ උණුසුම නිෂ්පාදන රේඛාවලට ඒකාබද්ධ කළ හොත්, සෑම කැම්ෂාෆ්ට් එකක්ම විශාල පාලනයක් සහ පුනරාවර්තනයක් සහිතව දැඩි කළ හැකිය. අපගේ යන්ත්‍ර ඔබට සම්පූර්ණයෙන්ම… වැඩිදුර කියවන්න