ප්‍රේරක උණුසුම සමඟ ජල බොයිලේරු වාෂ්පීකරණය කරන්න

ප්‍රේරක උණුසුම සමඟ වාෂ්පීකරණය කරන ජල බොයිලේරු|ප්‍රේරක වාෂ්ප බොයිලේරු| විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරණය වාෂ්ප උත්පාදක|ප්‍රේරණය තාපන වාෂ්ප බොයිලේරු මෙම නව නිපැයුම induction evaporate water බොයිලේරු | induction steram බොයිලේරු|අඩු සංඛ්‍යාත ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා විද්‍යුත් බල ප්‍රභවයක් සමඟ ක්‍රියා කරන විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරක වාෂ්ප උත්පාදක යන්ත්‍රය. වඩාත් නිශ්චිතව, මෙම නව නිපැයුම සංයුක්ත වන විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරක වාෂ්ප බොයිලේරු වලට සම්බන්ධ වේ. වැඩිදුර කියවන්න

මෙම පෝරමය සම්පූර්ණ කිරීමට කරුණාකර ඔබගේ බ්‍රවුසරයේ JavaScript සක්‍රීය කරන්න.
=