තීන්ත ඉවත් කිරීම සඳහා ප්‍රේරක ආලේපන ඉවත් කිරීම

තීන්ත ඉවත් කිරීම සඳහා ප්‍රේරක ආලේපන ඉවත් කිරීම ප්‍රේරක ආලේපන ඉවත් කිරීමේ මූලධර්මය ප්‍රේරක විසුරුවා හැරීම ක්‍රියාත්මක වන්නේ ප්‍රේරණ මූලධර්මයෙනි. වානේ උපස්ථරයේ තාපය ජනනය වන අතර බන්ධනය කැඩී යයි. පසුව ආලේපනය සම්පූර්ණයෙන්ම විසුරුවා හරිනු නොලබන අතර දූෂක කාරක වලින්, එනම් පිපිරුම් මාධ්‍යවලින් සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් වේ. මෙය පැහැදිලිවම අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම සිදු කරයි… වැඩිදුර කියවන්න