වානේ තහඩු-සවල induction preheating සමග උණුසුම් පිහිටුවීම

Induction preheating system සමඟින් රත්වන වානේ තහඩු-සවල induction pre-heating යනු කුමක්ද? Induction preheating යනු තවදුරටත් සැකසීමට පෙර ද්‍රව්‍ය හෝ වැඩ කොටස් ප්‍රේරණය මගින් රත් කරන ක්‍රියාවලියකි. පෙර උනුසුම් වීමට හේතු වෙනස් වේ. කේබල් සහ වයර් කර්මාන්තයේ දී, පරිවාරක නිස්සාරණයට පෙර කේබල් හරය පෙර රත් කරනු ලැබේ. වානේ තීරු අච්චාරු දැමීමට පෙර පෙර රත් කර ඇත. වැඩිදුර කියවන්න