නිෂ්පාදනය සඳහා Induction Quenching මතුපිට ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිලාභ

නිෂ්පාදනය සඳහා Induction Quenching මතුපිට ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිලාභ. නිෂ්පාදනය යනු නවෝත්පාදනය සහ කාර්යක්ෂමතාවය මත වර්ධනය වන කර්මාන්තයකි. මතුපිට ප්‍රතිකාර ක්‍රියාවලීන් සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ප්‍රේරණය නිවාදැමීම විවිධ නිෂ්පාදන යෙදුම් සඳහා තෝරා ගැනීමේ ක්‍රමය ඉක්මනින් බවට පත්වේ. සාම්ප්‍රදායික තාප ප්‍රතිකාර ක්‍රම මෙන් නොව, ප්‍රේරණය නිවාදැමීම ඉහළ වැනි අද්විතීය ප්‍රතිලාභ කිහිපයක් ලබා දෙයි. වැඩිදුර කියවන්න