ඇලුමිනියම් ප්ලාස්ටික් උදුන

ඇලුමිනියම් බිල්ට් උණුසුම් උපකරණ

අඛණ්ඩ ඇලුමිනියම් ප්ලාස්ටික් උණුසුම් උෂ්ණත්වය / ඇළුමිනියම් මිශණ තාපය උණුසුම් කිරීම සඳහා තාපක ඇලුමිනියම් මිශණ / ෙපොලු / තීරු උණු කිරීම, ඉස්කුරුප්පු කිරීම, උණුසුම් රෝද සහ කැපීම ආදී.