ප්‍රේරක තිරිංග කාබයිඩ් ඉඟිය වානේ හිස දත් මතට

අධි සංඛ්‍යාත ප්‍රේරණය තිරිංග කාබයිඩ් ඉඟිය වානේ හිස දත් ක්‍රියාවලියට අරමුණු මෙම යෙදුම් පරීක්ෂණයේදී, ප්‍රේරක තිරිංග කාබයිඩ් ඉඟිය වානේ වැඩ කරන හිස දත් මතට. ප්‍රේරක තිරිංග උපකරණ DW-UHF-10kw ප්‍රේරක තිරිංග යන්ත්‍රය වැඩිදුර කියවන්න